ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง  • เจียอี้ • อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • ไถจง
MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
หนานโถว • วัดเหวินหวู่ •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง •  ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง        

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง