Proud Holiday & Tour

Tel : 02 477 8777

CAPPADOCIA, TURKEY

ประเทศตุรกี เป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดน 2 ทวีป” เพราะตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปและคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปีก่อนคริสตกาล

Next Post

Leave a Reply

© 2018 Proud Holiday & Tour

Theme by Anders Norén