ไฮไลท์ : • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด • เขาพนมบาเค็ง • ท่องอารยธรรมโบราณนครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ศิลปาชีพอังกอร์• ปราสาทนครวัด • ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม

ช้อปปิ้ง : • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / ตลาดรัสเซีย

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP

รหัสทัวร์ : PCMB001

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

ไฮไลท์ : •ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด • เขาพนมบาเค็ง • ท่องอารยธรรมโบราณนครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ศิลปาชีพอังกอร์• ปราสาทนครวัด • ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม

ช้อปปิ้ง :ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / ตลาดรัสเซีย

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : แอร์เอเชียร์

รหัสทัวร์ : PCMB002

                   ราคาเริ่มต้น 15,900.-

ไฮไลท์ : • หาดโอเฌอเตียล • วงเวียนสิงโตคู่ • ยอดเขาเม้าท์โบโกร์   •วัดห้าสำเภา  •คาสิโนเก่า •โบสถ์คาทอลิก •เมืองกัมปอต •พระราชานุสาวรีย์เจ้านโรดมสีหนุ •อนุสาวรีย์อิสระภาพ •จุดบรรจบโตนเลสาบ•วัดพระแก้ว •วัดพนม •คุกโตนสเลง

ช้อปปิ้ง :ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : แอร์เอเชียร์

รหัสทัวร์ : PCMB003

ราคาเริ่มต้น 15,900.-