ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ – หลวงปู่ทวด – วัดคูหาภิมุข – จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง – ตู้ไปรษณีย์ – หอนาฬิกาเบตง – ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง
สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – สนามฟุตบอลเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – ตัวเมืองยะลา

ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

รหัส 003-0170
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
75 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

15.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 หาดใหญ่ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - วัดคูหาภิมุข - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ต - ตู้ไปรษณีย์ - หอนาฬิกา

เช้า : เดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ รับประทานอาหารเช้า นำท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี
นำท่านเดินทางสู่ วัดหน้าถ้ำ หรือ วัดคูหาภิมุข นำท่านสักการะขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในวัด ที่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยที่รุ่งเรืองราว พ.ศ. 1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง แหล่งสูดโอโซนชั้นดี บรรยากาศเยี่ยม เห็นวิวแบบ 360 องศา ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย นำท่านไปถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง นำท่านถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก และใกล้ๆกันนั้นยังมี หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 3 ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วย กม.4 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - สนามฟุตบอล

04.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชม Skywalk อัยเยอร์เวง รับประทานอาหารเช้า นำท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร และให้ท่านถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ ต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย นำท่านชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 4 ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - ตัวเมืองยะลา - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองเบตงตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองยะลา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กรุงเทพฯ

เช้า : ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า กรณีมีงานจังหวัดหรือเทศกาลที่พักอาจปรับพักเมืองอื่นหรืออำเภอใกล้เคียง

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
26/03/2021 30/03/2021
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตงยังOK… เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
เดินทาง 26/03/2021 30/03/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2021 06/04/2021
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตงยังOK… เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
  เดินทาง 02/04/2021 06/04/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   รถโค้ช
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตงยังOK… เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
   เดินทาง 10/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2021 15/04/2021
    การเดินทาง
    รถโค้ช
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตงยังOK… เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
    เดินทาง 11/04/2021 15/04/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/04/2021 16/04/2021
     การเดินทาง
     รถโค้ช
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตงยังOK… เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
     เดินทาง 12/04/2021 16/04/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 30/03/2021
      รถโค้ช
      4,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
      เดินทาง 26/03/2021 30/03/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       02/04/2021 06/04/2021
       รถโค้ช
       4,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
       เดินทาง 02/04/2021 06/04/2021
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 14/04/2021
        รถโค้ช
        5,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
        เดินทาง 10/04/2021 14/04/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/04/2021 15/04/2021
         รถโค้ช
         5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
         เดินทาง 11/04/2021 15/04/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          12/04/2021 16/04/2021
          รถโค้ช
          5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตงยังOK... เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
          เดินทาง 12/04/2021 16/04/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - พ.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 60 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,199 บาท
           รหัส 000-0240
           2 วัน 1 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,199 บาท
           • รถตู้
           • เม.ย.64 - พ.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 40 ครั้ง
           เริ่มต้น 6,990 บาท
           รหัส 024-0345
           3 วัน 2 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 6,990 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • เม.ย.64 - พ.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 49 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,499 บาท
           รหัส 010-0320
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,499 บาท
           ชื่นชอบ